pondelok 15. januára 2018

Simhamukha s John Reynoldsom 16-18.3.2018(for english, please, scroll down)

Vo všeobecnosti, v termínoch tibetského buddhizmu, Dákiní predstavujú nezávislý ženský princíp, ktorý je mimo kontrolu patriarchálnej spoločnosti a racionálneho vedomia mužského ega. Z tohto dôvodu môžu byť Dákiní znázorňované ako zvodné a okúzľujúce, ale aj ako hnevlivé a hrôzostrašné. Tento seminár sa zameria na meditácie, rituály a magické praxe spojené s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s  hlavou leva, paňou očarovania, čarov a čarodejníctva, ktorá privádza všetky bytosti, ktoré je ťažko skrotiť, pod svoju moc, a ktorá tiež rozptyľuje a podmaňuje si všetky prekážky, negativity a zlých duchov. Simhamukha bola osobnou praxou Guhjadžňána Dákini, ženského guru Padmasambhavu. v stredoázijskej krajine Uddijána a on uviedol jej prax do Tibetu. Ostáva populárnou praxou v škole Ňingma tibetského buddhizmu. Za týmto účelom sa budeme držať hlbokého výkladu Dudžom Rinpočheho ohľadom praxe tejto Dákini, ktorá je manifestáciou osvieteného vedomia. Hlavným zameraním tu bude zbierka magických praxí (las tshogs) spojených s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s hlavou leva, a obzvlášť Dolné Rituály (smad las) pre podrobenie a transformáciu zlých duchov, ktorí ubližujú, robia prekážky a choroby pre nás.

Na seminár bude nadväzovať iniciácia Dákini Smhamukhy, ktorú koncom mája udelí ct. Norbu Tsering Rinpočhe v našej gompe.


Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 40€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)
Prihlásenie: mato@dzogchen.sk
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok piatok 16.3.2018 o 17:00hod. Ukončenie nedeľa 18.3.2018 poobede.

Generally, in terms of Tibetan Buddhism, the Dakini represents the autonomous feminine principle that is outside the control of patriarchal society and the rational male ego consciousness. For this reason, the Dakini may be represented as alluring and enchanting, but also as wrathful and terrifying. This seminar will look at the meditations, rituals, and magical practices associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, mistress of enchantments, sorceries, and witchcraft, who brings all those beings who are difficult to subdue under her power, and who also vanquishes and subdues all obstacles, negativities, and evil spirits. Simhamukha was the personal practice of Guhyajnana Dakini, the female Guru of Padmasambhava in the Central Asian country of Uddiyana and he introduced the practice into Tibet. She remains a very popular practice in the Nyingmapa school of Tibetan Buddhism. For this purpose, we rely on the profound expositions of Dudjom Rinpoche regarding the practices for this Dakini, who is a manifestation of enlightened awareness. Here the focus will be on the collection of magical practices (las tshogs) associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, and especially on the Lower Rites (smad-las) for subduing and transforming evil spirits that cause harm, obstacles, and illnesses for individuals.

This seminar will be followed by initiation of Dakini Simhamukha, which will take place at the end of May in our gompa and will be bestowed by ven. Norbu Tsering Rinpoche.

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia
Seminar fees: 40€ (doesn´t include texts and dana for teacher)
Registration: mato@dzogchen.sk
Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start at friday 16.32018 at 5pm. End of seminar sunday afternoon.

piatok 21. júla 2017

Iniciácia Čime Sogtik so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem

(for english please scroll down)

Srdečne vás pozývame na seminár so ctihodným Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem, ktorý sa uskutoční v dňoch 16-20.8.2017 vo Zvolenskom centre Nangsel Ling. Seminár bude mať dve časti, hlavná časť bude venovaná vzácnym náukám Čime Sogtik, plus Rinpočhe na záver odovzdá iniciáciu tormy Dordže Drollo Pema Sogdrub. Kapacita nášho centra je obmedzená.

Čime Sogtik, Prax Esencie Nesmrteľného Života, Esenciálne Bindhu Bezsmrtnosti, je prax dlhého života zameraná na Amitájusa a jeho družku Cendali. Objavil ju tertön Zilnön Namkhé Dordže v r. 1904 a stala skrz Dudžom Rinpočheho jeho predpovedanou čödak, hlavnou praxou dlhého života v línii dudžom tersar.

Program:
16.8.: 18:00 – úvodná prednáška
17-19.8.: - program od 10:00 – 20:00 s prestávkami
20.8. – Pema Sogdrub torwang

Miesto: Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Kurzovný príspevok: Čime Sogtik 80€, Pema Sogdrub 30€, pokiaľ sa zúčastníte obidvoch akcíí 90€

Registrácia: Je nutné sa nahlásiť najprv na mail mato@dzogchen.sk, po obdržaní potvrdzujúceho emailu, že je stále voľné miesto, bude registrácia je platná po zaplatení nevratnej zálohy 80€ - Čime Sogtik, 30€ - Pema Sogdrub, na číslo účtu: SK7675000000000326277093 – do poznámky uveďte svoje meno. Deadline preregistráciu je 7.8.

Texty si je nutné objednať tiež vopred na vyššie uvedený email.
Chime Sogtik Long Sadhana – 20€
Chime Sogtik Daily Sadhana – 5€
Úvodné a záverečné modlitby – 7€


Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)

http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)


We would like to gladly invite you for retreat with venerable Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche, which will take place at Nangsel Ling gompa in Zvolen, center Slovakia. Retreat will have two parts, the main programe will be Chime Sogtik empowerment and teachings and at the end Rinpoche kindly agreed to bestow torwang for Dorje Drollo Pema Sogdrub. The capacity of our center is limited.

‘The Practice of the Immortal Life Essence, The Essential Bindhu of Deathlessness’ is a long-life practice focused on Amitayus and his consort Tsendali. It was discovered by Zilnön Namkhé Dorjé in 1904, and has become through Dudjom Rinpoche, its prophesied Chödak, the main long life practice within the Dudjom Tersar lineage.

Schedule:

16.8. introductory talkat 6pm.
17.-19.:every day programe from 10am till 8pm with breaks.
20.8.: Pema Sogdrub Torwang and end of the retreat

Adress: Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Donations: Chime Sogtik 80€, Pema Sogdrub 30€, both 90€

Registration: since the capacity is limited, you have to write an email on mato@dzogchen.sk and after recivieng confirmation that there is still free place you need to pay irreversible deposit of 80€ for Chime Sogtik, 30€ for Pema Sogdrub, or 90€ on bank account:
IBAN: SK7675000000000326277093.
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Namesny
in the note for recipient please enter your name.
Deadline for registration is 7.8.2017.

Texts:
You can order on the same email.
Chime Sogtik Long sadhana (250p.) – 20€
Chime Sogtik Daily Sadhana – 7€
Opening and Closing Prayers – 10€

Accomodations:

http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

utorok 27. decembra 2016

Iniciácia Tröma Nagmo


Iniciácia Tröma Nagmo   Je nám cťou, že ct. Tsering Norbu Rinpočhe prijal naše pozvanie a udelí v našom centre iniciáciu na meditačný aspekt Tröma Nagmo.

Učenie sa uskutoční v dňoch 27-29.1,2017, v Nagsel Ling ngakpa house, Borovianska 27, Zvolen. Celý seminár začína v piatok večer, o 18:00 úvodnou prednáškou. 

Poplatok za seminár. 50€

Dánu učiteľovi každý za seba.

Prihlášky: mato@dzogchen.sk 
Prihlásenie je platné po zaplatení nevratnej zálohy 25€ na číslo účtu: SK7675000000000326277093
Kapacita obmedzená.

Najbližšie ubytovanie (cca 5min pešo od centra): http://www.penzionclub.sk/

Tröma Nagmo, Čierna Hnevlivá Matka, ženské stelesnenie múdrosti. Tröma Nagmo je najvnútornejší tajný aspekt praxí dákiní v línii Dudžom Tersar. Prax čhö Tröma Nagmo nám poskytuje extrémne silné prostriedky na preseknutie sa skrz dualisticky uchopujúcu myseľ, koreň nášho utrpenia, a tak odhaliť našu vnútornú prirodzenosť múdrosti.

Predvídajúc ťažkosti v budúcich časoch, odhalil Guru Rinpočhe so svojim súcitom náuky Čiernej Hnevlivej Dákini svojej hlavnej družke Ješe Cogjal, ktorá ich neskôr uložila ako termu. Tento poklad mal byť objavený vo vhodnej dobe reikarnáciou jedného z 25 žiakov Padmasambhavu, Khje´u Čung Locávom. Ten sa inkarnoval ako Rigdzin Düddul Dordže,  veľký obnoviteľ línie Khatok, a potom ako majster meditácie a tertön Dudžom Lingpa (1835-1904).

Dudžom Lingpa obdržal priame transmisie cyklu Tröma Nagmo skrz sériu vízií Mačik Labdrön, Sarahu, Padampa Sangyeho a ďalších. Držal prax v tajnosti po nejaký čas, než ju začal učiť.

V tradícii Dudžom Tersar obsahuje prax Tröma Nagmo kompletnú cestu vadžrajány, od ngöndro až po dzogčhenové praxe trekčhö a tögal. Podľa Čagdud Tulku Rinpočheho, „Prax čhö založená na Tröma Nagmo odstraňuje prekážky pre naše dočasné šťastie a aj tie zakrývajúce naše konečné osvietenie. Nesie v sebe neobyčajnú uzdravujúcu silu a skrz jej prax môžeme nesmierne naakumulovať zásluhy a múdrosť rýchlym spôsobom. Už iba spojenie s praxou Tröma Nagmo prináša veľký prospech a požehnanie."Minimálne trinásť žiakov Dudžom Lingpu dosiahlo skrz prax Tröma Nagmo dúhové telo.

utorok 25. októbra 2016

Kurz PHOWA


Seminár začína 29.11. o 19tej iniciáciou na Buddhu Amitábhu. Definitívny program bude ohlásený neskôr. 

Kurzovný poplatok: 49€ (nezahŕňa dánu pre učiteľa).

Registráciu posielajte na mato@dzogchen.sk
Registrácia bude platná po zaplatení nevratnej zálohy 30€ na:

SK7675000000000326277093

Miesto konania:
Nangsel Ling Ngakpa House
Borovianska 27
Zvolen


Náuky prenosu vedomia v okamihu smrti (phowa) v tradícii Rigdzina Longsel Ňingpo sú jedinečným pokladom tantrického buddhizmu a darom pre každého, kto cih obdržal. Čagdud Khandro bola autorizovaná na učenie tejto praxe Čagdud Tulku RInpočhem v r.1986. Od tej doby viedla bezpočet ústraní zameraných na túto prax a účastníci mali vždy veľmi jasné znaky zavŕšenia. Jej štýl učenia je veľmi jasný a zrozumiteľný pre človeka západnej pologule. Na tomto krátkom retreate sa budeme učiť nie len metódy phowy pre naše oslobodenie, ale aj ako dávať phowu iným. Khandro-la s nami spraví nácvik všetkých štádií. Sme nesmierne vďační, že táto úžasná učiteľka prijala pozvanie a bude učiť v našom centre. Súčasťou učenia bude aj iniciácia Buddhu Amitábhu.

štvrtok 2. júna 2016

Seminár so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem


Ngakpa Retreat so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem

(for english scroll down)(last upadate 13.7.2016)
Je nám nesmiernym potešením, že Rinpočhe opäť prijal pozvanie učiť u nás. Témou tohtoročného učenia bude cyklus Khandro Thugtik, Srdcová Esencia Dákiní. Khandro Thugtik je terma J.S. Dudžom Rinpočheho, Džigdral Ješe Dordžeho. Je to kompletný cyklus, ktorý obsahuje náuky od prípravných praxí (ngondro), až po tregčho a thögal.
Rinpočhe udelí zasvätenie, a odovzdá učenia spojené s týmto cyklom. Hlavnou praxou, ktorú bude odovzdávať bude stručná sadhána dákini Kurukulle. Je to neobyčajná, jednoduchá a účinná prax, ktorej hlavná aktivita je priťahovanie a rozvoj vo všobecnosti. Rinpočhe prisľúbil, že dá ústnu transmisiu na všetky aspekty dákiní v tomto cykle. Vonkajšia forma je Ješe Cogjal, vnútorná Kurukulle, tajná Simhamukha a obzvlášť tajná Tröma Nagmo.
Pikoškou z tohto cyklu, ktorú nás Rinpočhe bude učiť bude aj ohňová púdža, džinsek.
Džinsek, sans. homa, je rituálna prax obetovania ohňu, rituál štedrosti, kedy sa využíva element ohňa na zavŕšenie osvietených aktivít rýchlo a účinne.
Z pomedzi všetkých púdží, je ohňová považovaná za kráľovskú. Je to najsilnejšia púdža v rámci tibetského buddhizmu a jej účelom je v zasade odstrániť všetky prekážky a poškvrny brániace osvieteniu. Je na očistenie obyčajných javov, bežných nectnostných činov a špeciálne pochybností, zmätku a negatívnych ideí. Dôvod, prečo máme veľa negatívnych predstáv a zmätku voči niečomu, čo je dobré pre nás, napr. Dharme, je kvôli poškodeným záväzkom a sľubom, ktoré sme v miulosti dali. Ohňová púdža ich očisťuje, keď ju robíme pravidelne s vierou a dobými samájami.
Učenie sa uskutoční vo Vzdelávacom Centre, Záježová, pri Zvolene v termínoch 8.-11.9.2016.
Kurzovný poplatok za seminár: 90€/osobu. Poplatok nazhrňuje ubytovanie a stravu a dánu pre učiteľa. Ubytovanie s plnou penziou 20,80€/osoba/noc si môžete nahlásiť spolu s registráciou.
Registrácia len mailom: mato@dzogchen.sk
Registrácia je platná po zaplateni nevratnej zálohy v min výške 45€ na účet:
IBAN: SK7675000000000326277093
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Námešný
Schedule: 8.9.: torma making, at evening introductory teachings and practice together
9.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teaching
14:00 – Initiation
10-11.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teachings
14:00 – Teachings
18:00 – Teachings
Seminár sa uskutoční:
http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/kontakt
Its our great pleasure, that Rinpoche kindly accepted our invitation to teach again. The topic for this retreat will be Khandro Thugtik, Hearthessence of Dakini. Khandro Thugtik is terma of H.H. Dudjom Rinpoche, Jigdral Yeshe Dorje. Its complete cycle, which includes pracitice from ngondro up to trekcho and thogal.
Rinpoche will bestow initiation and teachings connected with this cycle. The main focus will be brief sadhana for dakini Kurukulle. It is wanderfull, easy to do but still powerfull practice, with main activity of magnetizing a increasing in general. Rinpoche will also bestow oral transmission for all aspects of dakinis in this cycle. Outer form is Yeshe Tsogyal, inner is Kurukulle, secret is Simhamukha and utmost secret is Tröma Nagmo.
The speciality which will Rinpoche teach is fire puja, jinsek.
Jinsek (Skt. homa), fire puja, or fire offering, is a ritual practice of offering into fire, a ritual of generously burning offerings, using the fire element to accomplish enlightened action quickly and powerfully[
Amongst all pujas,fire puja is considered to be most effective in all Tibetan buddhist traditions. Its purpose is to clean away obstacles on the path to enlightenment. Thanks to fire puja we can clean also our broken samayas and vows, increase our life span, and so on.
The retreat will take place at Vzdelavacie Centrum, Zajezova, near Zvolen, Slovakia in dates 8.-11.9.2016.
The fees for retreat are 90€/person. Fees does NOT include accomodation and board, nor dana for teacher. Accomodation with full board at retreat place is 20,80€/person/night. You can make an reservation for it with registration for retreat.
Registration only by email: mato@dzogchen.sk
Registration is considered valid only after paying irreversible deposit 45€ in minimum at:
IBAN: SK7675000000000326277093
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Námešný
Schedule: 8.9.: torma making, at evening introductory teachings and practice together
9.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teaching
14:00 – Initiation
10-11.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teachings
14:00 – Teachings
18:00 – Teachings

The place of the retreat:
http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/kontakt


sobota 26. marca 2016

Vadžrakilája - meditačný workshop

Seminár zameraný na vysvetlenie a prax Vadžrakilája Pudri Regphung. Miesto konania:
Nangsel Ling, Bystricky rad 1, Zvolen
Cena: 45€ (nezahrnuje danu pre učiteľa, ktorá je dobrovoľná)
Refistrácia:
mato@dzogchen.sk
benadik@gmail.com

Prax Vadžrakiláji podľa tradície Dudžom Tersar
(Prednáška v piatok večer a víkendový meditačný workshop)

Dudžom Rinpočhe, Džigdral Ješe Dordže (1904-1987), v pozdejšom období jeho života najvyššia hlava školy ňingma tibetského buddhizmu, bol jeden z najväčších majstrov dzogčhenu a buddhistickej tantry v Tibete v poslednej dobe. Rinpočhe nebol iba zavŕšený tantrický jogín a tertön (objaviteľ skrytých pokladníc textov), ale hlboký učenec buddhistickej tradície Tibetu. Narodený v južnom Tibete, bol rozpoznaný, ako reinkarnácia jedného z dvadsiatich-piatich žiakov Guru Padmasambhavu, ktorý ustanovil vadžrajánu, tantrickú formu buddhizmu, v Tibete v ôsmom storočí našej éry. Skryté poklady textov, alebo termy, objavené Dudžom Rinpočhem a jeho predošlou inkarnáciou Dudžom Lingpom, sú spoločne známe ako Dudžom Tersar, „nové poklady Dudžoma“. Zameriavajú sa obzvlášť na prax spojenú s Phurpou, alebo Vadžrakilájou, „diamantu podobná magická trojstranná dýka“, ktoré premáha a ničí démonov a duchov prekážok, obzvlášť reprezentovaných rudra démonmi nafúknutého ega. Vo všeobecnosti, funkciou praxe Phurpa je prekonať prekážky a zničiť negatívne energie ohrozujúce život praktikujúceho. Tieto metódy zahŕňajú vyššie duchovné praxe (stod-las) na dosiahnutie oslobodenia a osvietenia a viac praktické rituálne činy (smad-las) na transformáciu energie v dennom živote. Zosobnené ako jidam, alebo meditačné božstvo, Vadžrakilája, je táto jednou z najpopulárnejších meditačných praxí v tradícii ňingma a dokonca bola aj osobnou meditačnou praxou Guru Padmasambhavu a jeho družky, tibetskej princezny Ješe Cogjal. Spolu s Longčen Ňingthik, stal sa Dudžom Tersar jednou z najrozšírenejších a najpopulárnejších cyklov termy v súčasnom Tibete, medzi mníchmi aj ngakpa lámami v škole ňingmapa. Vraví sa, že cykly Dudžom Phurpa zahrňujú kompletné odhalenie praxí Phurpy v termínoch mahajogy, anujogy a atijogy, alebo dzogčhenu, pôvodne odhalené a uvedené Padmasambhavom jeho okruhu tibetských žiakov.
Tento kurz uvedie niektoré z týchto praxí Vadžrakiláji podľa Dudžom Tersar, predovšetkým sPu-gri reg-phung, „Ostrie, ktoré ničí dotykom".

streda 1. apríla 2015

Ngakpa retreat so ct Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem

(for english scroll down) (last update 21.4.2015)

Retreat zameraný na prax hnevlivého aspoktu Guru Rinpočheho, Dordže Drollö v tradícii Dudžom Tersar.. Retreat prebehne v dňoch 12-18.august 2015 v okolí Zvolena.Retreat sa uskutoční na Kováčovej pri Zvolene. Učenie začne 13.8. poobede a končí 17.8. doobeda. 

Program: 13.8.: príprava toriem, večer úvodná náuka, spoločná prax
                  14.8.: 7:00 – Ranné praxe
                            10:00 – Náuka
                            14:00 – Iniciácia
            15-17.8.: 7:00 – Ranné praxe
                             10:00 – Náuka            
                             14:00 – Náuka
                             18:00 - Náuka

Kurzovný poplatok: 80€ na osobu za celý retreat. V cene je zahrnuté ubytovanie. Je nutné si doniesť vlastný spacák. Stravovanie individuálne, alebo je možné dohodnúť spoločné stravovanie. Stravovanie nie je zahrnuté v cene.
Ak chcete prísť IBA na iniciaiu, poplatok 25€.
Dána za náuku: každý účastník rieši individuálne priamo učiteľovi.
Tatrabanka: 2615012074/1100 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť vaše meno)

V prípade zahraničných prevodov použite nasledovné údaje:

IBAN: SK53 1100 0000 0026 1501 2074
SWIFT: TATRSKBX„Hnevlivá prax Dordže Drollö je kriticky dôležitá v zmierení negatívnych okolností, ktorým čelíme v dnešnom svete. Keďže celé spektrum náuk Buddhadharmy a jej esencie je láska, súcit a múdrosť, táto hnevlivá prax nie je len vyjadrením nejakého obyčajného hnevu, skôr je to vrchol praxe súcitu a múdrosti, ktorý prechádza celou Buddhadharmou na jej nejhlbšej úrovni.“ – Bhakha Tulku Rinpočhe

Manifestácia bláznivej múdrosti. Vnímaná, ako extatická manifestácia Padmasambhavu, Dordže Drollö stelesňuje sily vhľadu a súcitu mimo logiku a konvencie. Vyvoláva v praktikujúcom neustráchanosť a spontaneitu prebudeného stavu. Dordže Drollö transformuje váhavosť a pripútanosť na osvietenú aktivitu. Ide na tehotnej tigrici, čo predstavuje latentnú silu našej vnútornej buddhovskej prirodzenosti. Guru Dordže Drollö je bláznivý, hnevlivý buddha degenerovanej éry. Nemá žiadny regulárny vzor svojho hnevu. Je úplne nekontrolovateľný! Energia Dordže Drollö prekonáva rozdiely života a smrti, predstavuje namiesto nich kontinuálny proces, ktorý dáva priestor k zrodeniu nových okolností a možností.


We are happy to anounce upcomming ngakpa retreat with ven. Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche, wich will be focused on practice of Dorje Drollo, wrathfull aspect of Guru Rinpoche, from Dudjom Tersar tradition. Retreat will be held near Zvolen, Slovakia in 12-18.august 2015.Retreat will be held at Kováčová near Zvolen. Teachings will start 13.8. afternoon and will end 17.8. morning.

Schedule: 13.8.: torma making, at evening introductory teachings and practice together
                  14.8.: 7:00 – Morning Practices
                            10:00 – Teaching
                            14:00 – Initiation
            15-17.8.: 7:00 – Morning Practices
                             10:00 – Teachings     
                             14:00 – Teachings
                             18:00 – Teachings

The fees for retreat: 80€ per person for whole retreat. The accomodation is included in fees, but please bring your own sleeping bag. The board is individual, or we can have meals together. The board is not included in retreat fees.
If you wanna come JUST for initiation, the fees will be 25€.
Dana for teachings: everyone will give according to ones abilities directly to teacher.

IBAN: SK53 1100 0000 0026 1501 2074
SWIFT: TATRSKBX

"The wrathful practice of Dorje Drolö is critically important in pacifying all the negative circumstances that we face in today's world. Since the whole spectrum of Buddhadharma teachings and its essence is love, compassion, and wisdom, this wrathful practice is not just the expression of some sort of ordinary rage; rather, it is the pinnacle practice of compassion and wisdom underlying the practice of Buddhadharma at its most profound level." - Bhakha Tulku Rinpoche

"Guru Dorje Drolo is the crazy wrathful Buddha of the degenerate era. He has no regular pattern to his wrath. He is completely out of order!" He is a manifestation of crazy wisdom. He is an ecstatic manifestation of Padmasambhava, the deity Dorje Drolo embodies the forces of insight and compassion beyond logic and convention. Invoking in the practitioner the fearlessness and spontaneity of the awakened state, Dorje Drolo transforms hesitancy and clinging into enlightened activity. Dorje Drolo's energy overcomes distinctions of life and death, representing instead a continual process of giving birth to new circumstances and possibilities.
PRÍSPEVKY